بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   منظور حضرت علي از اين جمله چيست كه با توجه به اهميت نماز اصلاح امورامور مردم از نماز و روزه سالهاي ز