بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   ما از تهران به قزوين رفته ايم و در آن جا سكونت داريم آيا نماز و روزه من الان در تهران كامل است يا شكسته؟