بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اگر كسي بعد از غسل حيض عمدا لباس تيره بپوشد كه معلوم نشود دوباره خون ديده يا نه، حكم نماز و روزه اش چيست؟