بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   حكم استمنا در ماه رمضان وباقي ماندن برجنابت تا اذان صبح چيست؟ قضا وكفاره آن چگونه است؟