بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   زني كه بعد از عروسي علي رغم ميل خود به محلي كه شوهر تعيين مي كندمي رود، حكم نماز و روزه او چيست؟