بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   روزه كسي كه كاري انجام داده كه نمي دانسته روزه را باطل مي كند چه حكمي دارد؟