بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   يك روز اشتباها اذان مغرب كمي زودتر گفته شد و ما افطار كرديم آيا روزه آن روز صحيح است