بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   به دليل مريضي، جهالت و عدم توانايي روزه هايم قضا شده و حال كه بهبودحاصل شده والدينم با گرفتن روزه هاي قضا موافق نيستند، تكليف من چيست؟