بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   كسي كه نمي دانسته شستن كف پا در غسل لازم است مدتي به اين ترتيب غسل نموده نسبت به نماز وروزه هاي گذشته چه تكليفي دارد؟