بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   در بعضي از آيات زمين را در دو روزه و در بعضي ديگر شش روز مي گويد خلق كرديم اين چگونه است؟