بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا تمام حالات فرد روزه دار در ماه رمضان و غيرماه رمضان عبادت محسوب مي شود؟