بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   برادرم به نماز و روزه اهميت نمي دهد و با دوستان بد رفت و آمد داردچگونه او را راهنمايي كنم ؟