بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   طبق آيات قرآن، كافران و عصيانگران در روز قيامت چه آروزهائي دارند؟