بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   2ـ اگر روزه خودرا با استمناء باطل كنيم چه پيامدها و احكامي دارد؟