بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:4

رديف عنوان سؤال
  1   در دين اسلام درباره اهميّت و عظمت «شب قدر» سخن بسيار رفته و پيشوايان ديني براي اين شب - كه بنابر مشهور، يكي از شبهاي نوزدهم، بيست و يكم و بيست و سوم ماه رمضان است - عبادتها و دستورهايي ويژه دارند. به نظر مي رسد كه شب قدر در تمام سال بيش از يك شب نيست، ول  
  2   شب قدر فقط يك شب است , امّا در كشورهاي مختلف شب هاي 19 21و 23ماه رمضان يك شب نيست , پس شب قدر چگونه توجيه مي شود؟

 
  3   چرا قناعت در ماه رمضان بهتر قبول ميشود؟

 
  4   چرا قرآن كريم، تورات، انجيل و زبور، در ماه مبارك رمضان نازل شدهاند، نه در ماههاي ديگر و در ميان كتب چهارگانة مزبور، چرا قرآن به شب قدر اختصاص داشته و در اين شب نازل شده است؟