بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   وظيفه بستگان ميتي كه در طول عمرش نماز و روزه به جا نياورده است چيست