بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:4

رديف عنوان سؤال
  1   آيا كارهاي خير از قبيل نماز و روزه و صدقات براي ميت مفيد است ؟  
  2   آيا مقام مردم عصر ائمه(ع) از مؤمنان امروزي بالاتر بوده كه آنها براحتي ايشان را زيارت مي كردند، ولي امروزه حتي ديدن خواب آنها نيز مشكل است؟  
  3   براي استفاده بهتر از ماه مبارك رمضان چه راههايي را توصيه مي كنيد؟  
  4   امروزه مطالعه آثار سياسي و كسب بينش سياسي مهم تر است يا كسب مباني اعتقادي؟